Apron Counterweight, China

Apron counterweight
Miao or Dong culture, Guizhou, Hunan or Guangxi Province, China
Silver
5.5″ (14 cm) high, 136 grams
Early 20th century

$750

510.236.6848
zena@zkta.com
www.zkta.com